samedi 19 juillet 2008

Katryèm leson
Jean Erich René
4.- Pwonon ak adektif
4.1.- Pwonon pèsonèl
Yon pwonon pèsonèl se yon mo ki ranplase moun kap pale ya ou byen moun oubyen bagay wap pale de li ya.
Men pwonon pèsonèl yo :Mwen
Ou
Li
Nou
Yo

Ou gen dwa mete yo avan ou apre vèb la:
a) Anvan vèb la : Lè wou mete pronom pèsonèl la avan vèb la se sijè li ye

Mwen : Mwen sèkle
Wou : Wou plante
Li : Li rouze
Nou: Nou rekòlte
Yo :Yo vann

b) Apre vèb la :
Lè wou mete pronom pèsonèl la apre vèb la se konpleman li ye
Mwen : Kilès ki tap chèche mwen
Wou: Sô Nana te pale wou
Li: Sonya pat vle koute li
Nou : Oreli pa tande nou
Yo: Pa okipe yo

4.2.- Nou gen dwa ratresi pronon pèsonèl : mwen, wou, li, nou,
- Lè nap ratresi pronon pèsonèl yo, nou sèvi ak apostwòf pou pwonon sijèyo, sètadi ki vini anvan vèb la tankou :
mwen = m’
m’ sèkle, m’ plante, m’ rouze, m’ lave, m’ fè manje, m’ pa kapab ankò, m’bouke
Wou = w’ W’al kay madan Masèl, w’al pote tripotay ale , w’al di men sam te di.
Li = l’Li pala l’al travay.
- M’, w’, l’ se mo tankou lòt mo. Fòk nou kite yon ti espas anvan noukòmanse ekri mo ki vini apre ya
4.3- Nou sèvi ak ti tirè, pou makònen yon mo ak pwonon konpleman ratresiki swiv li yo tankou :
Apre vèb la : Mwen = -m Touye-m, rache-m, filange-m, ban-m kreyòl
Apre vèb la Wou = -w Sô Nana te pale-w
Apre vèb la : Li = -l Sonya pat vle koute-l
Apre vèb la : Nou = -nOreli pa tande-n
4.3.- Nou kapab sèvi ak ti tirè, pou makònen yon mo ak adjektif posesif kiswiv li ya tankou:
Pa mwen = pa-m
Pa wou = pa-w
Pa li = pa-l
Pa nou = pa-n
Radyo Nasyonal se pa-m, se pa-w, se pa-l , se pa-n, se pou nou tout li ye
4.4.-Nou kapab sèvi ak ti tirè, pou makònen yon mo ak yon lòt ki swiv li,tankou :
- fi-a manke bat mwen
- nèg-la ban-m kont manti-l
- mouche-a bwote lan nwit l’ale, li vòlò tout afè-m
- fanm-nan, se yon manman vòlèz."
- papa-l se yon bon gason
- pitit mwen se gran moun mwen ye , fòk ou koute-m
4.4.-Aksan Nou sèvi fè : e tounen ak aksan pou è (e aksan grav) : tèt nègo tounen ò : (ò aksan grav) tòkmòla san aksan devan 'n' prononse menm jan ak: akasan, move tan, briganà aksan grav devan 'n' prononse menm jan ak : talatàn, pàn karoutchou â aksan sikonflèks devan ‘n’ prononse menm jan ak: kwân kochon, tân rad,machân4.4.- Lan kreyòl kò tout vèb rèd, sètadi vèb pa jamè chanje se pwononpèsonèl ki devan-l lan ki change :An nou konjige vèb: paleMwen paleOu paleLi paleNou paleYo paleAn nou konjige vèb : tandeMwen tandeOu tandeLi tandeNou tandeYo tandeVèb mantiMwen mantiOu mantiLi mantiNou mantiYo mantiVèb chitaMwen chitaOu chitaLi chitaNou chitaYo chitaVèb revokeMwen revokeOu revoke Li revoke Nou revoke Yo revoke 4.5.- Pou dedi sa-w te di ou mete Pa Ka devan vèb laAn nou konjige vèb tounenMwen pa ka tounenWou pa ka tounenLi pa ka tounenNou pa ka tounenYo pa ka tounenAn nou konjige vèb chireMwen chireWou chireLi chireNou chire Yo chire, Yo pa lan katon wanEkzèsis #1M’Pale, m’ ekri kreyòl jan-m vleZanmi sa-w pat vle ya li rive. Selifèt tou fèt. M’roule lang mwen jan-mvle lan li kreyòl la. Mwen niche tèt kreyon-m jan-m vle lan ekri kreyòl la.M’kale dada-m jan-m vle lan kreyòl. Zafè moun ki vle rete avèg. Eske seblan franse m’ ye poum blije pale franse tout jounen. Kreyòl se lang nou.Se li, manman-m ak papa-m te pale ak mwen depi-m fenk fèt. Se li m’pale pibyen. Pi gwo pwoblèm mwen se li mwen pat kali-l ak ekri-l. Konnye ya lekóllage. Diplòm kreyòl mwen lan pòch dèyè-m. Prezidan Preval pase lòd pou toutpapye lan biwo leta ekri an kreyòl tou. Pase-m yon kout tafya pou tèt sa.Anmwe ! Gadon peyi ! Konye ya se pwoblèm travay-la m’ta anvi yo rezoud oukwè yo pa ta ban-m yon ti djob ?- Gade mon chè, daprè-w, wou gentan save ! Wou sanlè al mete moun deyò lanbiwo leta pou pran plas yo. Kreyòl la se yon zouti ke yo mete lan menw pouekri lèt, li jounal, apràn yon metye. Men fòk yo ekri liv an kreyòl poutout metye tankou : doktè, enfimyè, enjenyè, mekanisyen, enfòmatik,plonbye, avoka, fonde pouvwa, dantis, tayè, ebenis, fè fòje, elektrisyen ,koutiryè, boulanje, elektwonik elatriye.- Manti ! Ou vle di-m ke mwen ka apran-n metye sa-a yo tou. Ala ta yon bèlbagay ! Men jouk mwen mouri m’pa kwè map jan-m wè yon bagay konsa, paskegen moun ki pa ta bezwen pèp la avanse. Se sak fè yap goumen pou yo kenbepale franse ya, pou anba pa monte anwo pa desann sou chwal papa-a- Mon chè bay bouch ou de kalòt tande ! Se pa politik mwen vini fè la-a.Wou gen anpil lòt bagay ankò pou aprrann lan kreyòl la pou ka manje. Menfòk Leta mache prese pou li fè Akademi Kreyòl la, ki va gen pou misyon poul:1.- rekonèt mo ak kreye lòt mo ekri ou byen tradwi an kreyòl mo ki fenkparèt2.- ekri liv ke nou va gen bezwen pou tout kalite metye. Konsa nou papbezwen achte liv. Se pa-n yap ye.- M’te kwè se sa tout lòt peyi fè. Gade kijan Lachin fè yon sèl leve kanpe.- Hey, reveye-w, e konmsi m’ tande-w di Gouvènman, se lan rèv ou ye ? Si sepousa nou fenk kare tan-n. Menm yon Premye minis se yon pakèt chire pit pouyo nonmen-l alewè pou lekòl metye ak devlopman.- Antouka labouyi cho, se akote ou manjel, pa tikiyè. Nan 4 leson nou li akekri kreyòl. Lekòl lage.Ekzèsis # 2Resèt pou touye foumi fouJean Erich RenéTout moun lan Mowon, Mafran tou pre vil Jeremi lan Depatman Grandans-lan aprele anmwe, anmwe, ki kote foumi sa-a yo soti ! Se yon pichon madichon kitonbe sou peyi ya. Yon pil ak yon pakèt foumi ap mache devore pye bwatankou pye palmis, pye mayi, kann, kokoye, kakawo elatriye. Lè yo pase yonkote yo pa kite anyen dèyè. Se yon kolonn foumi fou tou blanch kap machefè dega. Peyizan yo pa konnen sa pou yo fè ak li lan la Krèp tou pre Mowon.Yo manje menm zannimo, kabrit,.bèf, poul elatriye.Dapre sa yon peyizan ke yo rele Nazè Diksonn di : foumi yo la depi 13 mwa.Se lan tè mouye yo fè nich yo.Yo kale yon pakèt ti vè tou blanch. Wa konprann ke se yon dra blanch ke yo tann a tè ya. Daprè Ministè Agrikiltigen 60.000 karo tè ke foumi sa-a yo pouri deja lan Nò : Plezans, Lenbe,Pilat. Lan Latibonit: Gwo Mòn. Minis Agrililti ya gen 57 milyon goud lanmen-l pou sa, li pa fè anyen. Gen plizyè ensektisid ki ka touye yo tankou :-tetraborat déka-idrat sodyum- silfiramid-metoprèn fenoksikabMen ensektisid sa-a yo koute chè anpil. Pa janm gen pèn san sekou. Daprerechèch ke mwen fè si yo fwote fey labsent lan dlo epi yo aroze bit foumiyo ou byen tè ya, nou ka gen yon souf ak foumi fou sa-a yo. Yo rele-l :Absent ou byen labsent, labsent mawon, bale anmè, zèbapyanTanpri souple youn di lòt pou nou kwape bann foumi fou sa-a yo kap delalajaden nou yo.Ekzèsis # 3- Bravo ! Viv lekòl pou tout moun. Viv metye pou tout moun.Viv lavi poutout moun. Viv lapè pou tout moun. Viv lasante pou tout moun. Viv manje poutout moun. Viv travay pou tout moun. - Aba prejije lang. Aba lavi chè. Aba grangou. Aba lamizè. Aba lenjistis.Aba pàn kouran. Aba kidnapè. Aba visye. Aba volè. Aba kidnapè, profitè.Tout moun se elèv. Tout moun se pwofesè. Tout moun ap aprann ekri ak likreyòl fen. Chak moun ap montre yon lòt moun ekri kreyòl. Men prensip pounou swiv :- nanpwen let ki bèbè sètadi, ki initil- chak lèt rete nan wòl yo,- tout son ekri menm jan,- Tout vèb rete rèd Egzèsis # 4Anvam ale, an nou li yon ti chante Koupe KloureKouchi, kouchi, kouchi, kouchaVin tande yon bèl pawòlLè Ayisyen pale kreyòlYo di ke-l pat al lekòlKouchi, kouchi, kouchi, kouchaVin tande yon bèl pawòlLè-w tandel pale franseYo di ke la pe ranseLè-w tande pale latenYo di ke lap fè tentenRistokoum patakoumPale latenYo te kyero elPale panyolMay daling Ay lòv youPale angleAnjèl wap met menPale kreyòlKouchi, kouchaKouchi, kouchaKonsa, konsa Kouchi, kouchaKonsa, konsaAtansyonMwen di tout moun orevwa. Nou diplôme lan li ak ekri kreyòlM’pa regrèt nouBabaySi nou vle vini pi fò :Klike sou Sit entènèt: http://www.kreyol. org/aprannk. htmImel : reka@kreyol. orgSe la mwen kopye twaka pawòl mwen di nou la-a yo ak règ gramè kreyòl yo

samedi 5 juillet 2008

Apran n prononse kreyól

Dezyèm leson:
Prononsyasyon
1.- Alfabè kreyòl la gen 32 lèt . Yo prononse yo menm jan ak mo ki an fas yo wa:
a : anana
an : san, dan
b : bebe
ch : chich, chwal
d : dife
e: elikoptè, egare
è: èv , elèv
en: enbesil, kreten
f: fistibal
g: grangou kloroks
h: enhen!
i: initil, pitit sesil
j: joumou
k: kola, kajou
l: lespwa, limyè
m: manman, mizè
n: nas, inonnin
g: peng, renn teng
o: otomobil, oke
ó: tókmól, lekól
on: limon, savon
ou: fou, sou
oun : moun
p: papa, papiyon
r: rara, rad
s: sosis,
t: tablèt
ui : luil doliv
v : vakabon
w : wa madigra, welel
ey : peye, piyay
z : zouti, zero
2.- An nou li ak ekri konsón yo
b : bebe, berè, bèbè, bali baton, betizè
ch : chemiz, chat, rache, rach , chiklèt, chalè
d : dekoud, difisil, daso, rada, gad
f : fal, rafal, saf , fenèt, foli, fini
g : garaj, bagay, bag , grangou, graj,
h : ho ho ! hey ! hen ! enhen!
j : jalou, kajou, raj , ji, ja
k : kay, kaki, kepi, makawon, avèk, kola
l : lavi, pale, fasil, dlo , lalo
m : maladi, malè, mizè, malsite, manje, manman
n : nas, nat, zepina, nich , pinèzn
g : beng, renn teng, maleng, peng , releng
p : poto, rapadou, pap, pip, papa,
r : rat, marasa , radi, diri, revólvè
s : sik, sak, sosis, sous dlo, dous makós,
t : taso, titato, tèt, tant, tonton
v : vakabon, lave, rèv , visye, volè
z : ze , zafè, raze, razè, zago, toupizi
- Konye ya, ou dwe kapab li tèks sa Egzèsis # 1
Mizè malere
La vi pa fasil pou malere. Dlo koute chè, pri diri monte. Se gran nèg sèlki manje ze. Ou pa ka achte yon konèt sik .Se ak rapadou pou sikre yon tikafe. Yon ti pake zepina koute 5 goud lan mache Tèt Bèf. Yon ti pake lalo,yon ti lafiba, yon tèt aransó, yon lo patat, yon kokoye, lan mache Salomon, se pa bagay póv ka achte ankó. Ou te mèt peng ou pa ka pa depanse. Se sakfè ou toujou razè. Si se pou zafè kay, se pa pale. Pou yon ti joupa ki fètak nas, chaje ak rat, jis yon ti kote pou mete yon nat pinèz pou kouche,yo pa pè mande 250 goud. Mizè ak malsite mare sosis yo pou topizi pèp la. Vakabon, visye, volè mandeanraje ak revolvè lan la ri ya. Yo anpeche moun viv, tèlman yo tire. Se pade rafal bal yo pa fè lan mache Anba madi midi. Moun leve kouri kitemachandiz atè. Ki pi rèd lapolis pa jamè vini.Yo lage pèp la pou kól. Bagayyo makawon ! Zafè pri gode diri se tèt nèg. Taso, kasav, dous makós, sebliye sa. Pa gen dlo, pa gen kouran, pa gen sekirite. Hen! Pèp la pa kamanje, li pa ka achte rad, se ak releng lap mache. Ti bebe yo kokobe tèlmanyo rete san lèt. Map mande kisa aloufa gro vant, ti memwa sayo ap fè lanBiro Leta. Mache ranse ! Pale franse, tandiske pèp la ap delala. Hey !Jenès la pa gen rèv, sinon ke monte bato pou lal chèche lavi lót bó dlo. Sesak fè yo pa vle nou li ak ekri kreyól, pou lasi ki lan je nou wan pa janmsóti. O non de Gran Mèt la, gen yon jou ka jou. Jou saa !

mardi 1 juillet 2008

Les salutations d’usage en créole

Les salutations d’usage en créole
1.-Créole…………..…..…..Français
Bonjou, alo….…........ ......... bonjour, allô
Onè, respè………………….salut
Bonswa……...……………..bonsoir
Bonn nwit.. …...…………...bonne nuit
Bon somey .…..…………...bonne nuit
Orevwa………..…………...au revoir
Babay…………............ .......au revoir
Na wè ankó……............ ......à la prochaine
Na revwa…………………. à la prochaine
Na wè titalè…..……………à tout à l’heure
Si bondye vle………………S’il plaît à Dieu
Kouman ou ye. …............ . ....comment allez-vous ?
Kouman ou ye……………..comment ça va
Sak pase…………………….Que se passe-t-il ?
Nap Goumen………………..nous luttons
Ki sa ki gen de nèf………….Quoi de neuf
Anyen………………………Rien
Eskizem…………………….excusez-moi
Mwen pa tande……………..Pardon !
Plètil………………………..je n’ai pas entendu
Souple………………………s’il vous plait
Mèsi………………………...merci
Mèsi bokou…………………merci beaucoup
Kay la se kay ou……………bienvenue
Rele lan teléfón………….…appeler au téléphone, téléphoner
Pale lan telefón…………..…parler au téléphone
Apèl entènasyonal………….Appel longue distance
Telefón san fil………………Téléphone sans fil
Telefón selilè……………….Cellulaire, portable
Zen, tripotay…………….…..téléphone arabe
Bouch, dyól………………….bouche
Teledyól, chwichwichwi .. …de bouche à oreilles
Alo.......…………………….Allô (téléphone)
Kilès kap pale ya………….. qui est à l’appareil
Ak ki moun map pale laa…. qui est à l’appareil
Se Jeral……….……………..C’est Gérald
Jeral , sak pase………………Gérald comment çà marche
Jeral sa kap fèt..……………..Gérald comment çà marche
Jeral saw regle……………...Gérald comment çà marche
Jeral saw mennen…………...Gérald comment çà marche
Kouman manmanw ye……...comment va ta maman
Mwen ka pale ak li………….puis-je lui parlerOke,
dakó cheri……………..oui, d’accord mon chéri
Non jwèt, ti non……………..surnom, sobriquet

2.- Créole…………………....anglais
Bonjou, alo….…...………... hello
Bonjou…………………….. good morning (avan midi)
Bonjou….…..………………good afternoon (aprè midi)
Bonswa…………..…………good evening
Bonn nwit.. …...……………good night
Orevwa………..……………good bye
Babay…………………….....by bye
Na wè ankó……...………….see you
Na wè titalè…..….………….see you later
Na wè byento…...…………...see you soon
Si bondye vle………………..If I’m still alive
Kouman ou ye. …..………...How are you ?
Sak pase…………………….what happen?
Nap Goumen………………..fighting
Ki sa ki gen de nèf…………What’s new?
Anyen………………………Nothing
Eskizem…………………….excuse-me !
Eskizem…………………….sorry
Mwen pa tande……………. excuse-me!
Plètil………………………..pardon/excuse me
Souple……………………...please
Mèsi………………………..thank you
Mèsi bokou…………….…..thank you very much
Kay la se kay ou……………welcome
Rele lan teléfón…………….call on phone
Pale lan telefón…………….speak on the phone
Telefón san fil………………cordless, pushbutton
Téléphone cellulaire……….Cellphone , cellular phone
Portable……………………..portable phone
Zen, tripotay……………….grapevine
Bouch, dyól………………..mouth
Teledyól, chwichwichwi… ...through the grapevine
Teledyól, chwichwichwi… ..By word of mouth
Alo ……………..………….Hello
Apèl entènasyonal…………international call
Kilès kap pale ya………….. Who’s it?
Ak ki moun map pale laa….. Who’s that ?
Se Jeral……………………..This is Gérald
Jeral, sak pase………………What happen Gérald?
Jeral sa kap fèt..…………….What’s up Gérald ?
Kouman manmanw ye……....how is your mother (mon’m)?
Mwen ka pale ak manmanw .could I speak to your mother?
Wi, dakó cheri……………....Ok, okay dear
Dakó……… ………………...All rightOlrayt..…… ………………...All right
Non jwèt, ti non………………nickname

3.- Créole …………………..Espagnol
Bonjou, alo….…....………..... buenos días
Bonswa…………..………..…buenas tardes
Bonne nuit………………...…buenas noches
Babay…………………….......by bye
Orevwa……………………....hasta la vista
Orevwa…………………..…..adiós
Na wè ankó……...………..….hasta otra
Na wè titalè…..….…………...hasta luego
Na wè byento...….………… ..hasta ahora
Na wè titalè…..….…………...hasta pronto
Na wè demain...... .......... ........ ..hasta manana
Na wè demain matin....... .... ...hasta manana por la manana
Si bondye vle………………..ojalà
Kouman ou ye. …..………... Cómo estas (tù) ?
Kouman ou ye. …..………....Cómo esta(Vd) ?
Kouman nou ye la…………Cómo estan ?
Sak pase……………………Que pasa ?
Nap Goumen……………….luchando
Nap chèche lavi…………….buscando la vida
Ki sa ki gen de nèf…….……Que hay de nuevo ?
Anyen………………….…...Nada
Eskizem……………….……dispenseme!
Eskizem………………….…perdoneme !
Mwen pa tande…………….no oigo
Souple……………………...por favor
Mèsi………………………..gracias
Mèsi bokou…………….…..muchas gracias
Mèsi anpil………………….muchissimas gracias
Kay la se kay ou……………bienvenido, bienvenida
Rele lan teléfón…………….llamar por teléfono
Pale lan telefón……………hablar por teléfono
Telefón san fil……………..teléfono inalàmbrico
Telefón san fil……………..teléfono modular
Téléphone cellulaire……….inteligente
Portable……………………teléphono
móvilBouch, dyól………………..boca
Teledyól, chwichwichwi… de boca en boca
Alo ……………..…………. diga !
Alo………………………….oiga !
Kilès kap pale ya…………. quién está al aparato? Quién llama ?
Apèl entènasyonal…………llamada a larga distancia
Apèl frè vire…………...….llamada a cobro revertido
Ak ki moun map pale laa?. con quién hablo ?
Se Jeral……………………Es Gerald
Jeral, sak pase ?…………… Que pasa Gerald?
Jeje sakap fèt ?……………Que fue Jeje ?
Kouman manmanw ye ?… Coma va tu mama ?
Mwen ka pale ak li ?………Puedo hablar con ella ?
Ok, dakó…………………Si, de acuerdo
Non jwèt, ti non…………apodo, sobrenombre

mercredi 28 mai 2008

Pwovèb lakay

Aide
De mèg pa fri.
Kouto pa janm grate manch li.
Ti bout kouto miyò pase zong.
Yon sèl dwèt pa manje kalalou.

Ambition
Anbisyon touye rat.
Anvi tout, pédi tout.

Amitié
Achte peye, prete remèt, se sa ki fè zanmi dire.
Bèl dan pa di zanmi pou sa.
Chen ki konnen-w, se li ki souke ke-l pou ou.
Fiyèl mouri, makomè kaba.
Lè-w genyen zanmi konnen-w.
Men ale, men vini zanmi dire.
Pye bèf pour pye bèf, map prann kay pratik.
Zanmi pre se zanmi kòd anba bra.

Amour
Chen pa janm mode piti li jis nan zo.
De mèg pa fri
Lamou pa konn dèyè pyese.
Si-w renmen po-a fò-k renmen grenn la tou.

Anes
Bourik chaje pa kanpe.
Bourik fè pitit pou do-l poze.
Bourik toujou rete bourik.
Bourik travay, chwal garyonen.
De kou nan bouda bourik la, de kou nan sakpay la.
Lanmò bourik ranje chen.
Le-w nan mitan bourik, ou pote ba.
Mizè fè bourik kouri pase chwal.
Ou fòse bourik janbe dlo, ou pa fòse-l bwè dlo.
Ou Ou wè mare chwal, mare bourik pi rèd.

Apparence (fausse)
Bel lantèman pa vle di paradi.
Bèl cheve pa lajan.
Bèl fanm pa vle di bon ménaj.
Bèl parol pa vle di verite pou sa.
Chen ki jape pa mòde.
Dlo lacho blanch, men li lèt pou sa.
Foumi pa mouri anba barik siro.
Jan chat mache se pa jan-an li chase rat.
Kaka poul pa ze.
Kalbas gran bouch pa ken dlo.
Kay koule tronpe solèy men li pa ka tronpe lapli.
Pale fransè pa di lespri.
Se lè koulèv la mouri, ou wè longè-l.
Tande pa di konprann pou sa.
Tankou ti Jezi nan po krab.
Ti dife boule.
Zafè nèg pa janm piti, se janm kanso-l ki piti.

Argent
Chemen lajan pa gen pikan.
Kòfrefò pa swiv kòbya.
Lajan al kay lajan.
Lajan fè chen danse.
Lajan fè nèg monte maswife
Lajan kase ròch.
Lanjan nan poch pa fè pitit.
Lajan pa fè boul nan pòch malere.
Lajan pa al gangan pou-l tounen.
Lajan pa gen lode.
Mezi lajan-w, mezi wanga-w.
Se sen kòb ki fè goud.

Aubaine
Sa-w tap chache anlè, ou jwenn li atè.
Yon avantaj bab ak moustach.
Auto-Defense
Byen jwennm byen kontre.
Mwen byen sangle, mwen pap foule.


Vaches
Bèf di li pral sal savann, se ke-l li sal.
Bèf ki gen ke long, pa janbe dife.
Bèf pa janm di savann mèsi.
Bèf pou wa, savann pou wa, ya demele yo.
Bondye pouse mouch pou bèf san ke.
Ou kouche sou po bèf la, wap pale-l mal.

Valeurs
Kochon manje santiman-l nan po bannan-n.
Pito dlo-a tonbe, klabas la pa kraze.
Santi bon koute chè.

Vanités
Bèl cheve pa lajan.
Fe wè pa dire.
Kòfrefò pa swiv kòbya.
Larouze fè banda tout tan solèy poko leve.
Matla te di plis pase sa, epi li kite payas monte-l.

Vengeance
Bat chen-an tan mèt li.
Jou fèy tonbe nan dlo se pa jou-a li pouri.
Lè-w manje pitit tig, ou pa domi di.
Sa nèg fè nèg Bondye ri.
Teke mab la jis li kase.

Vérité
Bèl parol pa vle di verite pou sa.
Bonjou-l pa la verite.
De je kontre manti kaba.
Rayi chen di dan-l blanch.

Vices
Abitid se vis.
Gen twou nan manch.
Tout moun gen yon gren zannon kay zofèv
Zonbi ki goute sèl, pa mande rete.

mercredi 21 mai 2008

Kreyol lang lakay

L'haïtien (ou le kréole) est une langue créole parlée par 8,5 millions de personnes en Haïti. Le créole est fondé sur le français avec des influences de wolof, fon, éwé, kikongo, yoruba et igbo. Pourtant, l’influence de ces langues africaines n’a pas été très grande sur le développement du Kreyòl.
Depuis 1961, le créole haïtien est reconnu comme langue officielle. Son utilisation littéraire est anecdotique mais croissante. Beaucoup de locuteurs sont bilingues et parlent haïtien et français, mais le créole haïtien a un statut social inférieur au français. La langue est utilisée dans les médias tels que les journaux et la radio.

Les pronoms personels du créole haïtien
Singulier

1re personne : mwen / m'= je
2e personne : ou /w = tu
3e personne : li /l = il
Pluriel
1re personne : nou / n' = nous
2e personne : ou / n' = vous
3e personne : yo / y' = ils / elles
Les temps verbaux du créole haïtien
Le créole haïtien possède 10 temps verbaux qui proviennent tous des divers dialectes français. La section suivante donne le sens de chaque temps en français ; elle examine également leurs origines étymologiques. Le verbe pale (parler) sera utilisé comme exemple.

Étymologie de pale
Pale vient de parler qui vient du mot latin fabulari qui veut dire « conter des fables ».
La mutation de parler à pale ne doit surprendre personne ; les consonnes [l] et [r] sont toutes deux des liquides ; certaines langues comme le coréen ne distinguent pas entre ces deux lettres. La juxtaposition de deux consonnes liquides (comme c'est le cas dans parler) rend assez probable une élision, l'élimination de l'une d'entre elles. Le créole haïtien a également perdu le -r terminal de parler, peut-être parce que, d’un point de vue étymologique, le son é (-er) n’est pas très loin du son e, .
Le présent
Pale présent


Mwen / M — pale
Nou — pale
Ou — pale
ou — pale
Li — pale
Yo — pale
Le présent en kreyòl est employé un peu comme on utilise le présent simple en anglais : pour décrire une action habituelle. Donc, dire mwen pale, c’est exprimer qu’en général, je parle et non pas je parle maintenant. NB : La première et la deuxième personne du pluriel du français s'exprime en haïtien de la même façon : Nou

Le progressif du présent
Pale progressif du présent

Mwen / M — ap pale
Nou / N — ap pale
Ou / W — ap pale
ou / N — ap pale
Li / L — ap pale
Yo / Y — ap pale
Le progressif du présent en créole haïtien (m ap pale) se traduit en français comme « je suis en train de parler ». On utilise ce temps à peu près comme on utilise son équivalent anglais « I’m talking ». C’est aussi plutôt similaire à la phrase « estoy hablando » en espagnol.
L’étymologie de ce temps est assez claire ; dans plusieurs patois français, on disait « Je suis après parler » pour dire « je suis en train de parler ». Puisqu’on s’est arrêté d’utiliser « je » en kreyòl – en le remplaçant d’abord par « moi » et plus tard par « m » – il est clair que l’on n’ait fait que supprimer « suis ». Il est bien naturel qu'« après » ait été changé en « ap » – l’élision du -re terminal étant assez fréquente.

Préterit
Pale Préterit


Mwen / M' — pale
Nou — pale
Ou — pale
Nou — pale
Li — pale
Yo— pale

'Ou'
Pale Préterit

Mwen / M — fèk pale
Nou — fèk pale
Ou — fèk pale
Nou— fèk pale
Li — fèk pale
Yo — fèk pale
On remarquera très vite que le préterit possède exactement la même structure ; comment, dès lors, distingue-t-on l’un de l’autre ? Pour se faire comprendre, on rajoute d’autres mots pour signifier que l’action décrite a eu lieu dans le passé. Pour exemple pour dire (présent) « ils parlent » on dit « llo parle » mais pour dire (passé composé) « ils ont parlé » on dit « llo fèk pale. » Cette construction vient de la phrase « ils n’ont fait que parler » (qui est devenue « ils ont fait que parler », puis « ils fait que parler » avant la création du mot fèk.

Parfait
Pale Parfait


Mwen / M — te pale
Nou — te pale
Ou — te pale
nou — te pale
Li — te pale
yo — te pale
Le sens de ce temps est semblable à celui du passé composé ou du parfait en français. Quant à son étymologie, le té vient d’esté, une ancienne forme du participle passé d’être — été. Dans plusieurs patois (normand, angevin) on disait par exemple « j’ai té », au lieu de dire « j’ai esté ». Le mot « été » a l'idée d'être fini, accompli, etc, et grâce à cela, on a commencé à utiliser té pour former un temps parfait. En dépit de ce que l’on penserait quand on songe à la construction du passif en français qui utilise être, le sens de ce temps est actif.

Progressif de passé
Pale Progressif de passé

Mwen / M — tap pale
Nou — tap pale
Ou — tap pale
Nou — tap pale
Li — tap pale
Yo — tap pale
Si le sens de ce temps n’est pas très difficile à comprendre pour un anglophone ou un francophone, son étymologie est un peu plus compliquée.

Étymologie
Tap vient d’un mélange entre le té qu’on voit pour former le parfait, et l’ap qui s’utilise pour former le progressif du présent. (Il faudrait se rappeler que té et ap viennent respectivement, d’été et d’après).
Donc, d’un point de vue lexique et etymologique, le progressif du passé n’est qu’une combinaison du progressif du présent et du parfait. Au début de la langue créole haïtienne, on disait
« J’ai té après parler » -- ce qui est devenu l’actuel « M ap pale » par les forces de compression. Ces deux phrases se traduiraient, en français, comme « J’étais en train de parler ».

Imparfait
Pale Imparfait


Mwen / M — konn pale
Nou — konn pale
Ou — konn pale
Nou — konn pale
Li — konn pale
Yo — konn pale
Il existe une petite différence de sens entre l’imparfait en français et de son équivalent créole, car ce dernier ne veut seulement pas dire « je parlais », mais plutôt « Je parlais, mais je me suis arrêté de parler »
Il est plus facile d’expliquer le sens de ce temps en faisant référence à l’anglais. Le progressif du passé en créole se traduit en anglais comme « I was speaking » pendant que l’imparfait se traduit comme « I used to speak. »

Étymologie
Le konn dont se forme ce temps vient de connaître. Donc, on disait d’autrefois en proto-créole m konn pale avec le sens de « Je sais parler ». Cette idée s’est changée en le nouveau sens (je parlais, mais je m’en suis arrêté) par un processus que l’auteur de cet article ne connaît pas très bien.

Plus-que-parfait
Pale Plus-que-parfait


Mwen / M — te fin pale
Nou — te fin pale
Ou — te fin pale
Nou — te fin pale
Li — te fin pale
Yo — te fin pale
Le plus-que-parfait s’emploie, comme en français, pour décrire une action qui eut lieu avant que l’action principale dans le récit n’eût lieu. Donc, la phrase « J’avais déjà parlé quand il a dansé » se traduit en créole haïtien en « M te fin déjà pale lò li te danse » (le plus-que-parfait est en italique).

Étymologie
Ce temps se compose avec fin, qui vient de finir. On peut également utiliser d’autres mots similaires. L’addition de fin veut dire que l’action eut lieu dans un passé plus lointain que l’usage du préterit ne voudrait dire.
On utilise aussi Mtap-fin pale pour exprimer la progression de l’action -- en anglais, par exemple, « I had been speaking ».

Futur
Pale Futur


Mwen / M — a pale
Nou / N — a pale
Ou / W — a pale
Nou / N — a pale
Li / L — a pale
Yo / Y — a pale

Étymologie
Mwen pral pale vient de la phrase « J’ai à parler »
Si vous avez à parler, vous devez le faire, et donc, si vous devez le faire, vous le ferez. Telle est la logique de ce temps qui est semblable au futur en anglais. I have to speak signifie l’obligation de parler, mais cette phrase anglaise est au présent. Autrefois, I shall speak voulait dire « Je dois parler », la logique étant que si vous devez parler, vous parlerez.

Futur avec aller
Pale Futur

Mwen / M — pral pale
Nou — pral pale
Ou — pral pale
Nou — pral pale
Li — pral pale
Yo — pral pale
M pral pale veut dire « Je vais parler »
Le « al » vient d’ale (aller), mais l’auteur de cet article ne sait pas d’où vient le pr. Probablement de la palabre 'per' - « je per aller parler »

Conditionnel du présent
Pale Futur

Mwen / M — ta pale
Nou — ta pale
Ou / W — ta pale
Nou — ta pale
Li — ta pale
Yo — ta pale
M ta pale veut dire « Je parlerais ».

Étymologie
Ta vient de la contraction de te, marque du passé et a, marque du futur (comme dans m'a fè sa "je le ferai". Le processus est similaire en anglais et en allemand (et dans beaucoup d'autres langues) où la marque du conditionnel est la forme passée de l'auxiliaire du futur.
Ich würde sprechen (Je parlerais) -- Ici, würde est l’imparfait de werden
I would speak (Je parlerais) Ici, would est l’imparfait de will
Il va de même en français où le conditionnel ait formallement des terminations de passé sur l'infinitif (le futur se forme sur l'infinitif avec des terminations propres). Comparez:
je parler-ai (futur) je parler-ais (conditionnel, comme dans je parl-ais)

Passé de conditionnel
M ta fin pale ou M ta fèk pale
Ce temps se forme de la même façon que le plus-que-parfait – avec des mots comme fèk et fin.

Imperatif
Pale, annou-pale
On sait d’où provient l'usage de pale comme imperitif; annou-pale vient de la phrase « c'est à nous de parler ».

Subjonctif
Le kreyòl n’a pas de subjonctif.

Une petite histoire en créole
Lè manman m al lavil, li kite pitit la nan men papa m, mwen menm avèk lòt timoun yo.
Lorsque maman s'en va à la ville, elle laisse le petit enfant avec mon père, moi et les autres enfants.
[elle a laissé le petit enfant au soin de mon père]
Lè papa m vire l ap okipe travay li, li kite m veye pitit la.
Lorsque mon père tourne le dos, occupé par son travail, il me laisse prendre soin du bébé. [Il m’a quitté, de sorte qu’il était à moi de voir le bébé] lit.
Lè pitit la kriye, m pran li, m kenbe l nan de ti men, mwen di :
Quand le bébé pleure, je le prends dans mes bras, je prends les deux mains de l'enfant, et je dis :
« Do, do, do, do, do, tade ti se.
Ta-ta-ta-ta-ta attend ici.
Manman ou, manman ou ale lavil, ale lavil, l a pote pen pou ou, pinga ou kriye pou chat mawon pa pran ou.
Ta mère, ta mère est allée à la ville, allée à la ville, elle t'apportera du pain, ne pleure pas, pour que le chat sauvage ne te prenne pas.

lundi 19 mai 2008

1956-2006 : Que reste-t-il des intellectuels noirs ?

1956-2006 : Que reste-t-il des intellectuels noirs ?
samedi 3 février 2007

19 septembre 2006, amphi Descartes, la Sorbonne. Cinquante ans jour pour jour après l’ouverture du premier Congrès international des écrivains et artistes noirs. Cinquante ans pour quoi faire ? Cinquante ans, et après ? Quatre jours anniversaires pour confronter les points de vue. Respect Mag a tout vu, tout entendu. Et tout analysé.
Même décor, mêmes fresques classiques aux murs, mêmes boiseries, mêmes rayons de soleil qui percent et viennent éblouir cette réunion. Même éloquence de la part des intervenants, quelques rides en plus. Entre-temps, certains ont trépassé et manquent cruellement : Alioune Diop, celui sans qui ce premier Congrès international des écrivains et artistes noirs n’aurait peut-être jamais eu lieu. Senghor, Fanon, Cheikh Anta Diop. D’autres n’ont pu faire le déplacement mais s’y associent : Mamadou Dia, 95 ans, à l’initiative de Présence Africaine, de la Société africaine de culture et donc, lui aussi, du fameux rassemblement de 1956. Aimé Césaire, présent grâce au miracle de la technologie vidéo, peut délivrer son message : « Nous devons être conscients de notre identité et connaître les difficultés que nous rencontrons. Il nous faut continuer la lutte avec doigté et intelligence. L’état de l’Europe m’inquiète, mais plus encore notre situation à nous. Il n’empêche qu’il faut continuer dans cette voie : ne pas tomber dans un racisme à l’envers, aspirer à une fraternité universelle. La mise en valeur de notre propre culture est importante, l’ouverture aux autres l’est également. »

Notre identité, notre culture.
Celles des Noirs d’Afrique, des Caraïbes et de toute la diaspora. Celles de leurs intellectuels, utopistes de 1956, qui rêvaient d’un monde dans lequel plus aucune civilisation ne serait niée, pas plus la négro-africaine qu’une autre. Alioune Diop, 1956 : « Il y a une série de jugements, de goûts et d’habitudes, dans la civilisation occidentale, qui ne reçoivent leurs fondements que dans la dépréciation de l’homme noir. Il s’agit de mythes forgés par la colonisation que les Occidentaux doivent surmonter pour avoir une vision de l’Afrique plus appropriée à la réalité. » S’unir pour prouver au monde entier que les Africains ne sont pas des peuples sans passé. Montrer qu’ils sont capables de prendre leur destinée en main. Et prêts. « Mes frères africains, ne vous laissez pas donner votre indépendance. Prenez-là ! » s’exclame à l’époque à la tribune Gérard Bissainthe, Haïtien, donc émancipé depuis 1804…

Médiatisation (presque) zéro
Car voilà bien le véritable changement, le contexte. 1956 : certains congressistes n’hésitent pas à qualifier leur réunion de « Bandoeng culturel » [1]. Pour Senghor, il faut « faire de la culture une puissance de libération ». Moins de cinq ans après, la grande majorité des colonisés du monde noir accède à l’indépendance. Fin de l’histoire ? Fin du combat ? Loin de là… 2006 : la mondialisation fait rage. Et avec elle, l’uniformisation, la pensée unique et l’accroissement des inégalités.

Quel rôle peuvent alors jouer les élites noires ? Quelles places veut-on bien leur laisser ? À elles, qui voudraient enfoncer les portes et crier à la face du monde leurs solutions, leur voie. Les a-t-on vraiment écoutées depuis cinquante ans ? Leur a-t-on donné un espace de parole ? Sont-elles parvenues à s’en créer ? À toutes ces questions, la vieille garde a cherché à répondre ce septembre 2006 : René Depestre, Édouard Glissant, Christiane Diop, veuve et bras droit d’Alioune. Et avec eux, la relève : le prix Nobel de littérature Wole Soyinka, Henry-Louis Gates Jr, ou encore Henri Lopes. Discussions, réflexions… entre intellectuels nègres : une autre différence de taille par rapport à 1956. À l’époque Gide, Sartre, Camus, Monod soutiennent le mouvement. Picasso dessine le portrait d’un homme noir, devenu l’affiche officielle du congrès. En 2006, pas un intellectuel occidental ne fait le déplacement de Paris. La médiatisation ? Quelques caméras, quelques micros qui traînent, mais des journalistes exclusivement attachés à des rédactions sensibles aux questions de diversité et d’africanisme. En 1956, le journal Le Monde relatait l’événement. Certes, en des termes peu élogieux, mais il ne passait pas inaperçu. Mépris ? Négation volontaire ? Ou manque d’aptitude à persuader et convaincre ? Autant de questions auxquelles la future génération aura sans doute à répondre en 2056, pour le centenaire du congrès. Ou bien avant, souhaitons-le. (Source Haitiwebs sur http://www.haitiweb.com)

jeudi 8 mai 2008

Askia Touré an Kreyòl

Askia Touré an Kreyòl
Li rekèy powèm Dawnsong! The Epic Memory of Askia Touré («Chanson Granmaten! Powèm Epik Memwa Askia Touré») pa Askia Touré soti nan mezon edisyon Third World Press, Chicago, 2001. Nan liv sa a kouwè nan plizyè lòt liv li, tankou From the Pyramids to the Projects: Poems of Genocide and Resistance («De Piramid a Bidonvil: Powèm Jenosid ak Rezistans»), Askia Touré jwenn pwezi li avèk sa yo rele Black Art Movement / Mouvman Atis Moun Nwa nan ane swasant yo, Ozetazini—yon mouvman Askia limenm ede fonde avèk yon gwoup atis e powèt ankòlè, pami yo Amiri Baraka, Larry Neal, Quincy Troupe, Sonia Sanchez elatriye.
Kritik literè e powèt Larry Neal defini Mouvman Atis Moun Nwa a kòm swit: «Mouvman Atis Moun Nwa a kont tout konsepsyon de yon atis ki alyene li de kiminote l. Mouvman sa a se nannan estetik e espirityèl konsèp Pouvwa Moun Nwa [Black Power]. Mouvman Atis Moun Nwa pwopoze yon rearanjman radikal estetik kilti oksidantal la. Li pwopoze yon senbolism, mitoloji kritik e ikonoloji ki separe [de kilti oksidantal dominan an]»
Pami lòt gran figi nan Mouvman At Moun Nwa a—pratikman reprezantan pi enfliyan mouvman an—se Leroy Jones, ki pita chanje non li pou Amiri Baraka. Kou anpil lektè nou yo ka konnen, Baraka vin senbolize alafwa lespri rebèl e afimasyon nasyonalis minorite afriken oprime nan sistèm sosyo-politik meriken an. Baraka leve flanm rezistans ak ideyal liberasyon mouvman pou dwa sivik Nwa Meriken nan yon dimansyon si radikal, enkoriktib e konsistan ke li vin gen respè menm establishment blan li tap goumen kont li a.
Nan yon temwayaj Baraka fè sou Askia Touré konsènan enfliyans li sou Mouvman Atis Moun Nwa a, misye di: «Pou mwen powèt tankou Larry Neal e Askia Touré te mèt nouvo pwezi nwa a. Askia te gen yon fason li fè mo yo chante kòmsi li ta vle di w pwezi te fèt pou yo chante l. Apre m te tande misye nan Baby Grand lè nou te fèk vin nan Harlem, son melodi vwa misye enfliyanse tout sa mwen pral vin fè nan pwezi de pi jou sa a.»
An janvye 2000, Askia Toure, Aldo Tambellini, Brenda Walcott, Jill Netchinsky, Gary Hicks, Anna Wexler e Tontongi fòme nan Boston sa yo rele a «Pwezi Liberasyon 2000,» yon kolektif e mouvman literè ki ensiste pwezi ka sèvi kou yon zouti pou libere alafwa lespri e kondisyon sosyo-politik malouk yo; nan sans pwezi powèt la ka simayen labèlte e konsyantize konsyans moun pandan l’ap patisipe—antanke endividi, donk ajan sosyal—nan travay jeneral kolektif yo pou chanje lavi. Kolektif la ap prepare yon antoloji kap gen ladann tou powèt tankou Jack Hirschman, Paul Laraque, Joslyn Almeida, Neil Calender, Patrick Sylvain, Danielle Legros-George, Daniel Laurent, Denizé Lauture, elatriye.
Nan ane 50 e 60 yo nan NouYòk, Askia te fè aprantisaj li nan frekentasyon gran mèt powèt kouwè Langston Hughes, John Oliver Killens, John Henrik Clarke, e pita Sun Ra, Calvin Hernton, Ishmael Reed, etc. Jounen jodia, Askia kontinye ap simayen lapawòl pou fè zonbi goute sèl nan Boston e nan tout Etazini. Liv From the Pyramids to the Projects: Poems of Genocide and Resistance te pran pri literè American Book Award pou ane 1989. Nou tradui an kreyòl youn nan powèm Askia yo ki pibliye nan Dawnsong! an 2000, e nan Before Columbus Foundation Foundation Antholoji an 1992:
Nzingha Revisited (For the Woman / Black)
«Ethiopia Awakening» sculpture en bronze —Meta Warrick Fuller
Mould me a face in gleaming bronze, a rare one; mobile, sensitive, strong. Female and gentle with classical features: profile sculpted from Yoruba forms. Crown it with cornrowed hair; adorn the ears with golden rings; Place gentle, placid eyes large beneath arching brows. A beautiful, Afrikan woman, smiling—or dreamy-eyed, lost in precious thoughts. Bathe her in the vermilion light of a glowing sunset, shifting its colors to canary horizons beneath tangerine skies. She is walking at sunset, in autumn, graced by the day’s dying brilliance. A tall, radiant beauty adorned with kente robes above sandaled feet. Though our setting is not Afrika, but North America. She is seed of the lost tribes in Diaspora, who formed a nation in the U.S. Southland. This tall, radiant woman walking in autumn is a living miracle: a testament of a race’s drive for survival. She is intelligent, artistic lovely. She is modern, dedicated to her people’s freedom; educated to know that it is a bitter, protracted struggle, lasting centuries. She is determined that her children will drink from cooling waters of that freedom, and is sacrificing to make that dream a reality. She is buiding futures: organizing, educating, demonstrating by example, how a sister should conduct her life in this age of the U.S. empire falling. She is giving her all—her life, honor, energy, undying love—to make this Black freedom blossom in the West. Black man; working your shift, fixing your car, walking your dog, I didn’t mean to interrupt, but a few words in passing. Please know that she is the most vital, precious glory of your life. This woman was always yours—from the slave- ships to the hot cottonfields and beyond. She is your dignity, and the only Afrika you’ll ever know!
Note to «Nzingha Revisited»
Nzingha. queen of Matamba (modern Angola and Southwest Afrika) was one of the greatest and most successful guerilla warriors in history. Fighting the colozing Portuguese in her region, she never lost a battle! Matamba remained free as long as this military genius lived.
—Askia Touré (in Dawnson!)
Revizite Nzingha (Pou Fanm / Nwa)
Fòje pou mwen yon vizaj Ki yon bwonz briyan, ki ra, mobil, sensib, fò. Femèl e jantiy avèk fòm klasik: pwofil eskilte ki soti sou fòm Yoruba. Kourone l avèk cheve très mayi abiye zòrèy yo avèk bag annò; Plase zye janti e fatige yo anba sousi laj an fòm ak. Yon bèl, fanm Afrikèn, kap souri, oubyen zyè andòmi, ki pèdi nan panse ki presye. Benyen li nan limyè dore yon kouch solèy kap chanje an tout koulè anba orizon yon syèl joni. Li pwomennen lè solèy tap kouche, ann otòn, li santi l gratifye pa briyans fen jounen an. Yon bèlte grann tay, ki radyan ak yon ròb ki layite l sou de pye sandale. Men lokal la pat Akrik, se te Amerik di Nò. Manmzèl se semans tribi afriken yo ki pèdi nan Dyaspora e ki fòme yon nasyon nan Sid Etazini. Fanm bèl tay ak briyans sila a kap mache ann otòn se yon mirak vivan: yon testaman sou yon ras kap lite pou l siviv. Fanm lan entelijan, adorableman atistik. Li modèn e devwe pou libète pèp li; yon fanm edike ki konnen se yon lit kè-mare ki dire plizyè syèk. Li detèmine pou timoun li yo vin yon jou bwè dlo fre nan fontèn libète, e li fè sakrifis pou rèv la vin reyalite. L’ap bati lavni: l’ap òganize, edike, manifeste pou bay ekzanp kouman yon fanm vanyan ka kondi tèt li nan nan tan koulye a Enpi Etazini. an fayit—Li bay tout vi li, onè li, enèji li, ak lanmou enperisab—pou fè libète nwa fleri ann Oksidan. Nèg nwa; wap travay yon chif repare machin ou, pwomennen chen ou, mwen pat vle entèwonp,men m’vle di senpleman kèk mo an pasan. Souple sonje manmzèl se fòs ki pi vital, laglwa ki pi presye nan vi ou. Fanm sila a te toujou pa w —depi bato negriye jouk chalè chan koton e odela. Fanm sila se diyite w e li se sèl Afrik ou ap janm konnen!
—Askia Touré kòmante e tradui de anglè pa Tontongi
Nòt: Nzingha, rèn de Matamba (modèn Angola e Sidwès Afrik) te younn nan pi gran e ki te gen plis siksè nan gèrye guerilla nan istwa. Nan konba li mennen kont kolonyalism Pòtigè nan rejyon li an, li pa janm pèdi yon batay! Matamba ret lib diran tout lavi jeni militè sila a.